• Γεώργιος Λιανός

Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων των ν. 4809/2021 και 4818/2021 περί προπονητώνΕγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 607797/14.12.2021


ΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 («Προπονητής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις») και 31Α («Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη») του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε και το δεύτερο προστέθηκε με τα άρθρα 36 και 37 αντιστοίχως του ν. 4809/2021 (Α΄102) και όπως το δεύτερο εξ αυτών τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4818/2021 (Α΄124).»


Α. Ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4809/2021, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία προς τη ΓΓΑ της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή.

Ι. Ειδικότερα στις υποπερ. αα), αβ), αγ), αδ), αε), αστ), αζ) και αη) της περ. α) της παρ. 2 αναφέρονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

υποπερ. αα)

i. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

1. Από τον κάτοχο πτυχίου ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, το δίπλωμα ειδικότητας ή το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο να προκύπτει το άθλημα που έχει διδαχθεί ως μάθημα.

2. Από τον κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, η πράξη ισοτίμησης και αντιστοίχισης από το ΔΟΑΤΑΠ και το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα ή το άθλημα το οποίο έχει διδαχθεί ως μάθημα (το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα).Από τον κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει κριθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. απαιτείται να κατατεθεί το πτυχίο, η απόφαση αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας και το πρόγραμμα σπουδών με αναλυτική βαθμολογία, από το οποίο να προκύπτει η ειδικότητα ή το άθλημα το οποίο έχει διδαχθεί ως μάθημα (το πτυχίο και το πρόγραμμα σπουδών με την αναλυτική βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα)

ii. «Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α' 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης».

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Από τον κάτοχο διπλώματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄193) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’254), με κατεύθυνση την προπονητική και ειδικότητα στο άθλημα, απαιτείται να κατατεθεί βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και βεβαίωση πιστοποίησης της ειδικότητας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

iii. «Δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Από τον κάτοχο διπλώματος σχολής προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών απαιτείται να κατατεθεί το δίπλωμα της σχολής προπονητών που παρακολούθησε. Σε περίπτωση απώλειας του διπλώματός του, εκδίδεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από τη Γ.Γ.Α. ή την Εθνική Σχολή Προπονητών, κατόπιν

αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία στην υπηρεσία.

iv. «Δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

1. Από τον κάτοχο διπλώματος αναγνωρισμένης σχολής προπονητών της αλλοδαπής απαιτείται να κατατεθεί φωτοαντίγραφο του πτυχίου, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και φωτοαντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που περιέχει τις ώρες των μαθημάτων, συνοδευόμενο επίσης από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

2. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από την Υπουργική απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Ισοτιμιών της Γ.Γ.Α., η οποία είναι εκ του νόμου αρμόδια για την ισοτίμηση διπλωμάτων αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα παραπάνω κριτήρια.

v. «Δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Από τον κάτοχο διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β του ν. 2725/1999, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4809/2021 (Α΄102), επιπέδου τουλάχιστον UEFA B (Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία), απαιτείται φωτοαντίγραφο διπλώματος, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

υποπερ. αβ) «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ)

της παρ. 1 του άρθρου 3» του ν. 2725/1999 ως ισχύει.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Η αναζήτηση του ποινικού μητρώου γίνεται αυτεπάγγελτα από τη Γ.Γ.Α. Εναλλακτικά και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδώσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης μέσω του ιστότοπου : www. gov.gr και να το υποβάλουν ώστε το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΑ να προβεί σε επαλήθευσή του.

υποπερ. αγ) «Ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Οι ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου έχουν ισχύ εφόσον έχουν εκδοθεί έως και δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η ακτινογραφία θώρακος δεν υποβάλλεται.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε ιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη.

υποπερ. αδ) «Απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Ο «κωδικός τύπου» για την πληρωμή μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικού παραβόλου «e-Παράβολο» είναι ο αριθμός : 1414.

υποπερ. αε) «Ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι στρατιωτικός ή αστυνομικός απαιτείται η φωτοτυπία της υπηρεσιακής του ταυτότητας ενώ, εάν πρόκειται για αλλοδαπό, απαιτείται φωτοτυπία του διαβατήριου του.υποπερ. αστ) «Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαβάθμιση αυτού και η αντιστοίχισή του με το απολυτήριο του τριτάξιου Ελληνικού Γενικού Λυκείου. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων θα πρέπει να απευθύνονται είτε στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων / Δ/νση Παιδείας Ομογενών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων / Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων Οργάνωσης και Μαθητικών θεμάτων (ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ) είτε στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους, προκειμένου να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται στη Γ.Γ.Α. μαζί με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η κατάθεση απολυτήριου λυκείου ή ισότιμου τίτλου από τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. που έχουν υποβάλει ως απαιτούμενα δικαιολογητικά πτυχία ΣΕΦΑΑ ή ΤΕΦΑΑ ή διπλώματα ΙΕΚ για προπονητές.

υποπερ. αζ) «Άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Όλες οι άδειες ταχυπλόου θα πρέπει να είναι σε ισχύ ενώ αυτές που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα .

υποπερ. αη) «Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, αναγνωρισμένο από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Πρόκειται για δίπλωμα ή πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή παρακολούθησης σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και όχι για παρακολούθηση μαθήματος πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο ενός άλλου αντικειμένου.

Στον τίτλο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού εκπαίδευσης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο όρος «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ». Ο φορέας χορήγησής του μπορεί να είναι δημόσιος (π.χ. ΕΚΑΒ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δημόσια κέντρα δια βίου μάθησης, νοσοκομεία, κ.ά) ή ιδιωτικός (π.χ. ιδιωτικά κέντρα δια βίου μάθησης, ιδιωτικές σχολές, κ.ά).

ΙΙ. Ειδικότερα στην περ. β της παρ. 2 αναφέρεται:

«Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α' 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης.»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Απαιτείται η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών με την αίτηση - αναγγελία, όπως αυτά καθορίζονται στον Νόμο, πλην του αντίγραφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία πιο πάνω υπό Α.Ι. υποπερ.αβ). Σε διαφορετική περίπτωση (ελλιπή, μη σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα δικαιολογητικά κ.λπ.) απαγορεύεται στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή με δικαίωμά του να επανυποβάλει πλήρη φάκελο. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία των τριών (3) μηνών του άρθρου 3 του ν.3919/2011 εκκινεί από την ημερομηνία επανυποβολής των δικαιολογητικών.

Η υπηρεσία δύναται να αποστείλει έγγραφο στον ενδιαφερόμενο ενημερώνοντάς τον αναλυτικά για τις ελλείψεις του φακέλου. Σ’ αυτή την περίπτωση η προθεσμία των τριών (3) μηνών εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που του έχουν ζητηθεί.


Β. Ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή και το Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (Δ.Τ.Π.).

Ι. Ειδικότερα στην περ. α) της παρ. 4 προβλέπεται επί λέξει :

«Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών.»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021, η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

ΙΙ. Ειδικότερα στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 4 προβλέπεται επί λέξει :

«Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2.»

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος υποχρεούται να εκδώσει δελτίο ταυτότητας προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωριστεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών που τηρείται στη Γ.Γ.Α. κατόπιν αιτήσεώς τους, ακόμα και στην περίπτωση που αυτοί δεν είναι μέλη του συνδέσμου.


Γ. Ως προς τις συμβάσεις προπονητών και το κατώτερο ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους.

Ειδικότερα στην παρ. 5 προβλέπεται επί λέξει :

«Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σύμβαση, για να είναι έγκυρη,απαιτείται να έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet. Το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί».

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Το ύψος της αμοιβής του προπονητή (μεικτές αποδοχές) δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€), ανά μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης που έχει υπογραφεί.


Δ . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4809/2021, οι προπονητές διακρίνονται σε επίπεδα Α’, Β’ και Γ’, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31Α) και απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους (βλ. παρ. 2 του εν λόγω άρθρου).

ΙΙ. Ως προς τα επίπεδα προπονητών : Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 31Α, οι προπονητές με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης εντάσσονται στα επίπεδα Α, Β και Γ ως εξής:

1. Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, ΣΕΦΑΑ, καθώς και ισότιμων – αντίστοιχων ή επαγγελματικά ισοδύναμων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής :

- Με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Α’ επίπεδο

- Με δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα εντάσσονται στο Β’ επίπεδο

- Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο [βλ. υποπερ. α) της περ. Β. της παρ. 1 του άρθρου 31Α, όπως η υποπερ. αυτή τροποποιήθηκε με άρθρο 63 του ν. 4818/2021].

- Ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αθλήματος ως αθλητές εντάσσονται στο Β’ επίπεδο.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Ως κορυφαία κατηγορία εννοείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του αθλήματος, στην κατηγορία Ανδρών/Γυναικών για τα ατομικά αθλήματα και η Α’ Εθνική κατηγορία (ή με οποιαδήποτε ονομασία, ανώτατη εθνική κατηγορία) για τα ομαδικά αθλήματα. Προς απόδειξη της αθλητικής εμπειρίας - δραστηριότητας, η ομοσπονδία χορηγεί βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο, στην οποία αναγράφονται τα έτη των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, η αγωνιστική κατηγορία, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. Στη βεβαίωση αυτήν πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα των φύλλων αγώνων για κάθε συμμετοχή.

- Ανεξαρτήτως ειδικότητας, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, ήτοι με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία, ως προπονητές Β’ επιπέδου στο άθλημα, εντάσσονται στο Α’ επίπεδο.

Με βάση τα ανωτέρω διευκρινίζεται:

Η πραγματική προπονητική εμπειρία αποδεικνύεται: α) από αντίγραφο συμβάσης εργασίας αναρτημένης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ή ΤΑΧΙSnet ή θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ και β) βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια (σε μήνες) της απασχόλησης και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής

- Ανεξαρτήτως ειδικότητας, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, ήτοι με πραγματική προπονητική εμπειρία συνολικά τριάντα έξι (36) μηνών, σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, ένωση ή ομοσπονδία, ως προπονητές Γ’ επιπέδου στο άθλημα, εντάσσονται στο Β’ επίπεδο.

Με βάση το ανωτέρω διευκρινίζεται:

Η πραγματική προπονητική εμπειρία αποδεικνύεται: α) από αντίγραφο συμβάσης εργασίας αναρτημένης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ ή ΤΑΧΙSnet ή θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ και β) βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του φορέα απασχόλησης με σαφή αναφορά στη διάρκεια (σε μήνες) της απασχόλησης και το άθλημα στο οποίο εργάστηκε ως προπονητής

2. Πτυχιούχοι Σχολών Προπονητών ΓΓΑ

Εντάσσονται σε όποιο επίπεδο αντιστοιχεί η σχολή προπονητών που έχουν αποφοιτήσει

3. Απόφοιτοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Εντάσσονται στο Γ’ επίπεδο του αθλήματος στο οποίο έχουν εξειδικευτεί

4. Διακεκριμένοι αθλητές

Πρώην αθλητές με 1η μέχρι και 8η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες ή 1η μέχρι και 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών ή 1η μέχρι και 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών, εντάσσονται στο Α’ επίπεδο εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς σχολή προπονητών Α’ επιπέδου

ΙΙ. Ως προς την απασχόληση προπονητών αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή που κατέχουν : Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31Α οι προπονητές απασχολούνται αναλόγως του επιπέδου τους ως εξής :

1. Προπονητής Γ’ επιπέδου

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Γ’ επιπέδου απασχολούνται: α) ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε σωματεία, ακαδημίες, στις κατηγορίες που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά μη μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα και β) ως βοηθοί προπονητών στις περιπτώσεις που ως πρώτοι προπονητές μπορούν να απασχοληθούν οι προπονητές Β’ επιπέδου. Δεν μπορούν να απασχολούνται σαν πρώτοι προπονητές σε σωματεία που συμμετέχουν σε μοριοδοτούμενα πρωταθλήματα (Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών/Γυναικών, Νέων Ανδρών/Νέων γυναικών, Εφήβων/Νεανίδων, Παίδων/Κορασίδων).2. Προπονητής Β’ επιπέδου

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Β’ επιπέδου απασχολούνται: α) ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία και β) ως βοηθοί προπονητών στους προπονητές Α’ επιπέδου. Δεν μπορούν να απασχολούνται ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α καθώς και σαν ομοσπονδιακοί προπονητές.

3. Προπονητής Α’ επιπέδου

Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου απασχολούνται ως πρώτοι ή μοναδικοί προπονητές σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε., Τ.Α.Α., ερασιτεχνικό σωματείο ή ακαδημία, καθώς και στην εθνική ομάδα ως ομοσπονδιακοί προπονητές. Μπορούν να απασχολούνται δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και τις κατηγορίες.

4. Βοηθός προπονητή

Ο όρος βοηθού προπονητή αναφέρεται σε επαγγελματικό ρόλο στα πλαίσια προπονητικής ιεραρχίας ενός αθλητικού φορέα.

Σε κάθε περίπτωση ο βοηθός προπονητή δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία προπονητή και αφορά προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη ΓΓΑ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4809/2021, η ισχύς της παρ. 2 του

άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ