• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη για τραυματισμό αθλουμένου σε πίστα καρτΕφΠατρ 243/2021


Αστική ευθύνη. Τραυματισμός αθλουμένου σε πίστα με ανώμαλο έδαφος και στροφές προορισμένη για ψυχαγωγία με βενζινοκίνητα αυτοκινητίδια ανοικτού τύπου καρτ. Αποκλειστική ευθύνη του δεύτερου εναγόμενου αθλητικού σωματείου, που ήταν ιδιοκτήτης της πίστας, και του πρώτου εναγομένου, που είχε την ιδιότητα του προστηθέντος του αθλητικού σωματείου και συγκεκριμένα ορίστηκε από αυτό ως διευθυντής-υπεύθυνος λειτουργίας της πίστας. Η υπαιτιότητα αυτών συνίσταται στο ότι το δεύτερο εναγόμενο σωματείο λειτουργούσε την πίστα, την οποία διέθετε στο κοινό, χωρίς την απαιτούμενη από το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με το π.δ. 12/2005 άδεια από τον οικείο Δήμο για τη νόμιμη λειτουργία της, η οποία προϋποθέτει τον προηγούμενο έλεγχο και έγκριση της ορθής και σύννομης λειτουργίας της εγκατάστασης, ο δε πρώτος εναγόμενος, προστηθείς από το δεύτερο εναγόμενο αθλητικό σωματείο, έχοντας της ιδιότητα του διευθυντή-υπευθύνου λειτουργίας της πίστας, στον οποίο είχαν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά με τη διαμόρφωση, επίβλεψη και την ευθύνη λειτουργίας της, δεν έλαβε κανένα προστατευτικό μέτρο ασφάλειας για τους κινούμενους με οχήματα στην πίστα πελάτες και συγκεκριμένα, δεν είχε διαμορφώσει το χωμάτινο οδόστρωμα της πίστας κατά τρόπο ασφαλή και ομοιόμορφο, αλλά αντιθέτως είχε τοποθετήσει πλησίον των στροφών εδαφικά μικρά αναχώματα, τα οποία μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα, επιπλέον δε αν και γνώριζε ότι το δεύτερο εναγόμενο αθλητικό σωματείο δεν είχε εφοδιασθεί με την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας, έθεσε σε λειτουργία την ανωτέρω εγκατάσταση και επέτρεψε στο κοινό να τη χρησιμοποιεί, ενώ έπρεπε να αρνηθεί να εκτελέσει την εντολή του δεύτερου εναγόμενου και να μην επιτρέπει τη χρήση της πίστας μέχρι να ληφθεί η απαιτούμενη νόμιμη άδεια για την ασφαλή χρήση της. Δεν αποδείχθηκαν στοιχεία που να θεμελιώνουν συνυπαιτιότητα του ενάγοντος στην πρόκληση του ένδικου συμβάντος. Οι εναγόμενοι υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τη ζημία του αθλούμενου (άρθρα 914 και 922 ΑΚ), π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κ.λπ., και να καταβάλουν σε αυτόν και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη (άρθρο 932 ΑΚ). Δέχεται την έφεση. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.