• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη αγωγή για ακύρωση απόφασης ΓΣ αθλητικής ένωσης λόγω αοριστίαςΕφΠατρ 236/2021


Αθλητική ένωση. Ποδόσφαιρο. Αγωγή υποψηφίου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης για ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί μη εκλογής του. Για τη θεμελίωση της ακυρότητας σύμφωνα με το άρθρο 101 ΑΚ δεν αρκεί οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, αλλά πρέπει να εξετάζεται αν η παράβαση επηρέασε στην συγκεκριμένη περίπτωση την απόφαση και μάλιστα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, για δε την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής, απαιτείται αναφορά ότι η παράβαση του νόμου η του καταστατικού έχει επιρροή στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει ως προς την αγωγή την ίδια εξουσία όπως και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δυνάμενο και χωρίς ειδικό παράπονο να εξετάσει αυτεπαγγέλτως το νόμω βάσιμο, το ορισμένο ή το παραδεκτό αυτής και να την απορρίψει, αν δεν στηρίζεται στο νόμο ή δεν έχει τα απαραίτητα για τη θεμελίωση της στοιχεία ή ασκήθηκε απαραδέκτως, με τους περιορισμούς όμως που επιβάλλονται από τη λειτουργία του δεδικασμένου (άρθρο 322 ΚΠολΔ) και από την αρχή της απαγόρευσης έκδοσης επιβλαβέστερης απόφασης για τον εκκαλούντα. Εν προκειμένω, ο ενάγων επικαλείται με την αγωγή του ότι η αναφερόμενη από αυτόν παράβαση του νόμου ή του καταστατικού επηρέασε στην συγκεκριμένη περίπτωση την απόφαση και μάλιστα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και επομένως η αγωγή του είναι αόριστη. Απορρίπτει την έφεση.