• Γεώργιος Λιανός

Έννομη σχέση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανωτικών Επιτροπών αθλητικών αγώνωνΕφΑθ 641/2021


Σύμβαση μεταξύ Οργανωτικής Επιτροπής Παγκοσμίων Αγώνων και εταιρείας για εκτέλεση έργου. Αγωγή της εταιρείας, μετά τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της Οργανωτικής Επιτροπής, για καταβολή αμοιβής από το Ελληνικό Δημόσιο, ως οιονεί καθολικό διάδοχο της Οργανωτικής Επιτροπής, κατά δε τις συμπλεκτικώς σωρευόμενες βάσεις περί έμμεσης αντιπροσώπευσης του Ελληνικού Δημοσίου, περί υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου στη θέση της Οργανωτικής Επιτροπής, περί εντολής, περί πρόστησης και περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Οι Οργανωτικές Επιτροπές διεθνών αθλητικών αγώνων αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι δράσεις τους δεν δεσμεύουν το Ελληνικό Δημόσιο. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 ρυθμίζουν κατά τρόπο ειδικό τα ζητήματα λειτουργίας των Οργανωτικών Επιτροπών διεθνών αθλητικών αγώνων και αποκλείουν την εφαρμογή των γενικών διατάξεων των άρθρων 77 και 479 ΑΚ. Επίσης, εν προκειμένω, δεν υφίσταται ούτε υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου στη θέση της Οργανωτικής Επιτροπής ούτε σύμβαση εντολής του Ελληνικού Δημοσίου προς την Οργανωτική Επιτροπή ούτε σχέση πρόστησης μεταξύ αυτών, ούτε αμεσότητα περιουσιακής μετακίνησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ενάγουσας εταιρείας, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα αδικαιολόγητου πλουτισμού. Απορρίπτει την έφεση.