• Γεώργιος Λιανός

Ακυρότητα εκλογών αθλητικού σωματείου λόγω έλλειψης δικαστικού αντιπροσώπουΕφΑθ 197/2022


Αθλητικό σωματείο. Γενική Συνέλευση για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ακυρότητα. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2725/1999 που επιβάλλει τη συμμετοχή Δικηγόρου ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής αθλητικού σωματείου σε Γενική Συνέλευση για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου έχει προβλεφθεί για την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και τη διασφάλιση του κύρους των αποφάσεων που αφορούν τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των αθλητικών σωματείων και τυχόν παραβίασή της επάγεται απόλυτη και αυτοδίκαιη ακυρότητα της απόφασης που λαμβάνεται, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του νόμου και του αποτελέσματος των εκλογών. Περαιτέρω, αντίπαλη της ενάγουσας υποψήφια, που τελικά εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου, δεν ακολούθησε τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και επομένως η ενάγουσα έχει έννομο συμφέρον να επικαλεστεί την παράβαση του καταστατικού του αθλητικού σωματείου, καθώς σε περίπτωση που είχε απορριφθεί η υποψηφιότητα της αντίπαλης υποψήφιας, εκείνη θα είχε βάσιμες προσδοκίες να αναδειχθεί τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του αθλητικού σωματείου. Απορρίπτει την έφεση.