• Γεώργιος Λιανός

Σύμφωνος με το άρθρο 6 ΕΣΔΑ ο περιορισμένος δικαιοδοτικός έλεγχος των αποφάσεων του TASΕΔΔΑ απόφαση της 26.9.2019, 7198/07, Bakker κατά Ελβετίας


Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Οι αποφάσεις του TAS επί προσφυγών κατά αποφάσεων διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών για αποκλεισμό φυσικού προσώπου από την άσκηση του επαγγέλματος του αθλητή για παραβίαση των κανόνων περί ντόπινγκ αφορούν αμφισβητήσεις επί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αστικής φύσης, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Ο περιορισμένος δικαιοδοτικός έλεγχος (pouvoir d'examen restreint) των αποφάσεων του TAS από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και δη ο έλεγχος μόνο της τυχόν αντίθεσης των αποφάσεων αυτών με τη δημόσια τάξη (ordre public), που αποτελεί πολύ στενή έννοια (notion très restreinte), δεν είναι αντίθετος με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ δεν επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση να ιδρύουν δευτεροβάθμια ή ακυρωτικά δικαιοδοτικά όργανα ούτε να επιφορτίζουν τα δικαστήρια αυτά με πλήρη δικαιοδοτικό έλεγχο σχετικά και με τους πραγματικούς και με τους νομικούς ισχυρισμούς. Επίσης, το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ δεν επιβάλλει στα κράτη την υποχρέωση για δημόσια απαγγελία (prononcé public) των αποφάσεων. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.