• Γεώργιος Λιανός

Παραβίαση του άρθρου 6 ΕΣΔΑ από τη διάρθρωση δικαιοδοτικών οργάνων αθλητικής ομοσπονδίαςΕΔΔΑ απόφαση της 28.1.2020, 30226/10, 17880/11, 17887/11, 17891/11, 5506/16, Ali Riza και λοιποί κατά Τουρκίας


Εθνική αθλητική ομοσπονδία. Ποδόσφαιρο. Δικαιοδοτικά όργανα. Διαιτητικά όργανα. Δικαίωμα στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Η πειθαρχική κατηγορία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα από ερασιτέχνη μη αμειβόμενο αθλητή δεν αφορά σε δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικής φύσης ούτε αποτελεί κατηγορία ποινικής φύσης, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Η υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας για πρόωρη λήξη σύμβασης και ο πειθαρχικού χαρακτήρα υποβιβασμός διαιτητή σε χαμηλότερη αγωνιστική κατηγορία αφορά σε δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικής φύσης, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ. Το δικαίωμα στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης δεν αφορά μόνο σε κρατικά δικαστήρια κατά την παραδοσιακή έννοια, αλλά και σε κάθε είδους δικαιοδοτικά ή διαιτητικά όργανα, τα οποία έχουν συσταθεί εντός εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών ειδικώς για την επίλυση συγκεκριμένων διαφορών και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, δηλαδή επιβάλλονται με νόμο ή με κανονισμούς εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, από τους οποίους δεν μπορούν να απόσχουν οι αθλητές και οι διαιτητές προκειμένου να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες. Η εγγύηση της επίλυσης διαφοράς από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο δεν πληρούται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο διαθέτει ευρύτατη διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή των μελών των δικαιοδοτικών και διαιτητικών οργάνων της ομοσπονδίας, έχει δομική ανισότητα (structural inequality) μεταξύ εκπροσώπων των ομάδων και των αθλητών, δηλαδή απαρτίζεται από πολύ περισσότερους εκπροσώπους των ομάδων σε σχέση με τους εκπροσώπους των αθλητών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκδοση αποφάσεων υπέρ των ομάδων και όχι υπέρ των αθλητών, ή διορίζει το ίδιο και τα μέλη του οργάνου που εκδίδει μια απόφαση και τα μέλη άλλου οργάνου που ελέγχει αυτήν την απόφαση. Οι προσφεύγοντες έχουν βάσιμο λόγο (legitimate reason) να αμφιβάλλουν για την ανεξαρτησία και αμεροληψία των δικαιοδοτικών και διαιτητικών οργάνων της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας. Στοιχειοθετείται παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ.