• Γεώργιος Λιανός

Αντίθετη με την ΕΣΔΑ η μη χορήγηση προνομίων σε διακριθέντες τυφλούς σκακιστέςΕΔΔΑ απόφαση της 25.1.2022, 29907/16, 30022/16, 30322/16 και 31142/16, Negovanović και λοιποί κατά Σερβίας


Σκάκι τυφλών. Διακριθέντες αθλητές με αναπηρία. Προνόμια. Αρχή της ισότητας. Απαγόρευση διακρίσεων. Άρνηση των αρμόδιων κρατικών οργάνων να χορηγήσουν προνόμια διακριθέντων αθλητών, π.χ. οικονομική επιβράβευση, σε τυφλούς σκακιστές, μέλη της Εθνικής Ομάδας, που είχαν λάβει μετάλλια σε διεθνείς αγώνες σκακιού, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιάδων Σκακιού Τυφλών, με την αιτιολογία ότι στην εθνική νομοθεσία προβλεπόταν η χορήγηση προνομίων μόνο για αθλητές με διακρίσεις στις Ολυμπιάδες Σκακιού Αρτιμελών και όχι και στις Ολυμπιάδες Σκακιού Τυφλών. Η άρνηση αυτή συνιστά διάκριση των αιτούντων με βάση την αναπηρία τους. Οι διακριθέντες αρτιμελείς αθλητές σκακιού και οι διακριθέντες τυφλοί αθλητές σκακιού συνιστούν δύο ομάδες προσώπων που απασχολούνται στην ίδια δραστηριότητα και μάλιστα στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο και επομένως βρίσκονται σε ανάλογες ή σχετικά όμοιες καταστάσεις (analogous or relevantly similar situations). Από τη στιγμή που το Κράτος επιλέγει να χορηγήσει προνόμια διακριθέντων αθλητών, η σχετική νομοθεσία πρέπει να είναι σύμφωνη με την αρχή της απαγόρευσης των μη αντικειμενικώς δικαιολογημένων διακρίσεων, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του 12ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. Εν προκειμένω, δεν αποδείχθηκε γιατί οι αναμφισβήτητα υψηλού επιπέδου διεθνείς διοργανώσεις, στις οποίες επέτυχαν οι αιτούντες, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως λιγότερο "δημοφιλείς" ή "διεθνώς σημαντικές" (less "popular" or "internationally significant") σε σχέση με τις αντίστοιχες των αρτιμελών αθλητών. Το κύρος ενός αθλήματος δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το αν ασκείται από αρτιμελείς αθλητές ή αθλητές με αναπηρία. Η συμβολή του κράτους στην ανάπτυξη ενός αθλήματος θα πρέπει να γίνεται με ίση μεταχείριση αρτιμελών αθλητών και αθλητών με αναπηρία. Η χορήγηση των επίμαχων προνομίων στους αιτούντες διακριθέντες τυφλούς σκακιστές προφανώς δεν υπονομεύει την οικονομική σταθερότητα του Κράτους. Στοιχειοθετείται παραβίαση του άρθρου 1 του 12ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ.