• Γεώργιος Λιανός

Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η σύλληψη και κράτηση φιλάθλων για λόγους δημοσίου συμφέροντοςΕΔΔΑ απόφαση της 22.10.2018, 35553/12, 36678/12 και 36711/12, S., V. και A. κατά Δανίας


Σύλληψη φιλάθλων εθνικών ομάδων πριν την έναρξη αθλητικού αγώνα, κράτηση αυτών για διάρκεια επτά ωρών και άφεση αυτών ελεύθερων χωρίς την άσκηση ποινικής δίωξης. Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία. Για τη νομιμότητα της κράτησης και κάθε εν γένει στέρησης της ελευθερίας απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 ΕΣΔΑ, η στέρηση αυτή να γίνεται με σκοπό την προστασία κάθε προσώπου από την αυθαιρεσία (protéger l'individu contre l'arbitraire). Τέτοια αυθαιρεσία γίνεται δεκτή σε περίπτωση που υπάρχει το στοιχείο της κακής πίστης ή της εξαπάτησης εκ μέρους των αρχών ή όταν οι αρχές δεν προσπαθούν να εφαρμόσουν σωστά τη σχετική νομοθεσία. Περαιτέρω, για τη νομιμότητα της κράτησης και κάθε εν γένει στέρησης της ελευθερίας απαιτείται η στέρηση αυτή να είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη περίπτωση (nécessaire dans les circonstances de l'espèce), να γίνεται επίκληση προσηκόντων και επαρκών λόγων (des motifs pertinents et suffisants doivent avoir été invoqués) και οι αρχές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά τη κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας (diligence particulière à la poursuite de la procedure). Εν προκειμένω, με τη σύλληψη και κράτηση των φιλάθλων για διάρκεια επτά ωρών επιτεύχθηκε δίκαιη εξισορρόπηση (juste équilibre) μεταξύ της προσωπικής ελευθερίας των φιλάθλων και του δημοσίου συμφέροντος για πρόληψη από επικείμενο κίνδυνο διάπραξης αδικημάτων, καθώς, μολονότι υπήρξε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού χρονικού ορίου των έξι ωρών για κράτηση, η υπέρβαση αυτή ήταν μικρή, και σε κάθε περίπτωση οι αρχές απέδειξαν συγκεκριμένο χρόνο, τόπο και θύματα των επεισοδίων που είχαν ήδη ξεκινήσει, τα δε μέτρα που λήφθηκαν πληρούσαν την αρχή της αναλογικότητας (mesures proportionnées), αφού αποτέλεσαν συνέχεια άλλων ηπιότερων μέτρων, αφορούσαν μόνο όσους εντοπίστηκαν ως κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και έληξαν μόλις η κατάσταση ηρέμησε. Κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση του δικαιώματος στην προσωπική ελευθερία.