• Γεώργιος Λιανός

Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η υποχρέωση εντοπισμού αθλητών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ελέγχου ντόπινγκΕΔΔΑ απόφαση της 18.1.2018, 48151/11 και 77769/13, Fédération Nationale des Associations et des Syndicats Sportifs και λοιποί κατά Γαλλίας


Υποχρέωση εντοπισμού (obligation de localisation) αθλητών που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ελέγχου ντόπινγκ. Δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και κατοικία και δικαίωμα μετακίνησης. Η υποχρέωση που επιβάλλεται από τον αρμόδιο εθνικό φορέα για το ντόπινγκ προς αθλητές που συμπεριλαμβάνονται σε κατάλογο ελέγχου για συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών για τον εντοπισμό των αθλητών (υποχρέωση να γνωστοποιούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, εξοχικού ή ακόμα και διαμονής σε ξενοδοχείο, έστω και για μη αθλητικό σκοπό, υποχρέωση προσδιορισμού μιας ώρας καθημερινώς εντός της οποίας θα είναι διαθέσιμοι για έλεγχο, όπου και αν βρίσκονται, κ.λπ.) δεν στοιχειοθετεί παραβίαση του άρθρου 8 ΕΣΔΑ και του άρθρου 2 του 4ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Η καθιέρωση μιας τέτοιας υποχρέωσης αποτελεί μεν επέμβαση δημόσιας αρχής στην άσκηση του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και κατοικία και του δικαιώματος μετακίνησης, πλην όμως προβλέπεται από το νόμο και αποτελεί μέτρο που είναι αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προστασία της υγείας των αθλητών (protection de la santé des sportifs) και για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της δεοντολογίας των αθλητικών διοργανώσεων (garantie de l’équité et de l’éthique des compétitions sportives). Κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή και κατοικία και του δικαιώματος μετακίνησης.