• Γεώργιος Λιανός

Διαφορά ιδιωτικού δικαίου από τη μη δήλωση της ΓΓΑ ως τρίτης σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσηςΔΠρΑθ 9077/2018


Απόφαση Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο. Αναγκαστική εκτέλεση με κατάσχεση του δανειστή αθλητικού σωματείου εις χείρας του Ελληνικού Δημοσίου (της ΓΓΑ ως οργάνου που εκπροσωπεί εν προκειμένω το Ελληνικό Δημόσιο) ως τρίτου. Παράλειψη υποβολής δήλωσης τρίτου από τη ΓΓΑ Ανακοπή ΚΕΔΕ. Η διαφορά που δημιουργείται από τη δήλωση, που υποβάλλεται κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου, από τρίτο εις χείρας του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση χρηματικής απαίτησης που έχει κατ’ αυτού ο οφειλέτης του επισπεύδοντος την αναγκαστική εκτέλεση, ή από την παράλειψη υποβολής τέτοιας δήλωσης, αποτελεί διαφορά ιδιωτικού δικαίου, υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ανεξαρτήτως αν ο τρίτος είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αν η κατασχεθείσα απαίτηση προέρχεται από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου. Η δήλωση της ΓΓΑ, που υποβάλλεται κατά το άρθρο 985 ΚΠολΔ σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο ιδιωτικής διαφοράς, ή η παράλειψη υποβολής τέτοιας δήλωσης, η οποία εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση, δεν υπόκεινται ούτε στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε στον έλεγχο των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά στον έλεγχο του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου κατόπιν άσκησης ανακοπής, κατά το άρθρο 986 ΚΠολΔ, από τον επιβαλόντα την κατάσχεση και επισπεύδοντα την εκτέλεση. Η ένδικη διαφορά είναι ιδιωτικού δικαίου, υπαγομένη στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων. Απορρίπτει την ανακοπή.