• Γεώργιος Λιανός

Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντες αθλητές ολυμπιακών αθλημάτωνΔΠρΑθ 7718/2020


Διακριθέντες αθλητές καράτε κατά τα έτη 2009-2014. Παροχή οικονομικής επιβράβευσης. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης απαιτείται η διάκριση να αφορά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η θέσπιση της προϋπόθεσης αυτής σκοπεί στην οικονομική επιβράβευση των αθλητών για διακρίσεις τους οι οποίες επιτυγχάνονται σε διοργανώσεις αθλημάτων που, ακριβώς λόγω του ότι είναι ολυμπιακά, τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης και διεξάγονται με συνθήκες ευρύτερου συναγωνισμού, από το σύνολο δε των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, δεν συνάγεται πρόθεση διεύρυνσης της προϋπόθεσης αυτής από πλευράς του νομοθέτη. Το άθλημα του καράτε δεν περιλαμβανόταν μέχρι τις 31.12.2016 στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και, συνεπώς η αγωνιστική διάκριση σε αυτό μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν θεμελιώνει δικαίωμα του διακριθέντος αθλητή για καταβολή σε αυτόν της οικονομικής επιβράβευσης του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. Εξάλλου, ο ισχυρισμός των εναγόντων περί παραβίασης του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, λόγω της μη καταβολής σε αυτούς της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, είναι απορριπτέος, καθώς η οικονομική αυτή επιβράβευση δεν αποτελεί στοιχείο της περιουσίας τους κατά την έννοια του ως άνω άρθρου, διότι ως τέτοια περιουσία δεν νοείται η απλή ελπίδα απόκτησής της, αλλά η «νόμιμη προσδοκία», δηλαδή αυτή που έχει επαρκή βάση στο εθνικό δίκαιο, είτε λόγω νομοθετικής κατοχύρωσής της είτε λόγω επιβεβαίωσής της από καθιερωθείσα νομολογία των δικαστηρίων, προϋποθέσεις, όμως, που δεν πληρούνται εν προκειμένω. Απορρίπτει την αγωγή.