• Γεώργιος Λιανός

Μη υποχρέωση των αθλητικών σωματείων για εγγραφή των προπονητών τους στον πίνακα προσωπικούΔΠρΑθ 4607/2019


Πράξη Επιβολής Προστίμου σε αθλητικό σωματείο λόγω μη αναγραφής προπονητών ως εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού του σωματείου και λόγω μη τήρησης πίνακα προσωπικού (άρθρο 20 του ν. 4255/2015). Οι επίδικες συμβάσεις μεταξύ του αθλητικού σωματείου και των προπονητών για παροχή προπονητικών υπηρεσιών ήταν συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι εξαρτημένης εργασίας, αφού αυτοί παρείχαν μεν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις του σωματείου, αλλά διατηρούσαν ελευθερία προσδιορισμού του χρόνου και τρόπου προπονήσεων και ανέπτυσσαν πλήρη πρωτοβουλία αποφάσεων, χωρίς να υπόκεινται σε εργασιακή και προσωπική εξάρτηση ή εποπτεία από το σωματείο, και επομένως δεν υπήρχε υποχρέωση αναγραφής τους ως εργαζομένων στον πίνακα προσωπικού του σωματείου. Δέχεται την προσφυγή. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη.