• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη του Δημοσίου για παράλειψη καταβολής επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματείαΔΠρΑθ 12844/2017


Αθλητικό σωματείο. Μη εκτέλεση απόφασης της ΓΓΑ για επιχορήγηση. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Η παράλειψη του Δημοσίου να καταβάλει δια των αρμοδίων οργάνων του τα εγκριθέντα με αποφάσεις της ΓΓΑ ποσά επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία, μολονότι αυτά είχαν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνιστά παράνομη συμπεριφορά κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση των αθλητικών σωματείων για τη ζημία την οποία υπέστησαν και η οποία είναι ισόποση με τα ποσά επιχορήγησης που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις της ΓΓΑ για καθένα από αυτά. Η έλλειψη ρευστότητας και πιστώσεων του Δημοσίου δεν αίρουν την υποχρέωση για καταβολή των εγκριθέντων ποσών. Η κατανομή των πιστώσεων της επιχορήγησης ανάγεται μεν στη διακριτική ευχέρεια της ΓΓΑ, αλλά μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων δεν τίθεται θέμα περαιτέρω άσκησης διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους της με την άρνησή της να εκτελέσει τις ληφθείσες αποφάσεις. Δέχεται την αγωγή.