• Γεώργιος Λιανός

Απαλλαγή από ΦΠΑ υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεωνΔΕφΠειρ 622/2017


Αθλητικό σωματείο. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Παροχή σε αθλητές υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αθλητικού σωματείου δεν αναιρείται ούτε από την ύπαρξη εσόδων από την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του προς επίτευξη του σκοπού του, που διατίθενται για κάλυψη των δαπανών του, ούτε από την ύπαρξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος (περισσεύματος-πλεονάσματος), που διατίθεται για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του και την προώθηση του σκοπού του. Τα έσοδα αθλητικού σωματείου από παροχή σε αθλητές του υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελούν έσοδα που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό και επομένως απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ.