• Γεώργιος Λιανός

Αναστολή εκτέλεσης ανάκλησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείουΔΕφΑθ Συμβ 336/2018


Αθλητικό σωματείο. Ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα της σκοποβολής λόγω διαπίστωσης ότι ένα μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου είναι αδειούχος έμπορος αθλητικών ειδών σκοποβολής και άλλο ένα μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου είναι αντίστοιχα πρώην έμπορος αθλητικών ειδών σκοποβολής. Εν προκειμένω, δεν προσάπτεται ευθέως στο σωματείο η απαιτούμενη για την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (άρθρα 7 παρ. 5 και 8 παρ. 3 του ν. 2725/1999) συστέγασή του με εμπορική επιχείρηση ή άσκηση μέσω της λειτουργίας του υποκρυπτόμενης εμπορικής δραστηριότητας. Εξάλλου, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες και τα δύο επίμαχα φυσικά πρόσωπα δεν συμμετέχουν στα όργανα του σωματείου. Οι διατάξεις κατ’ επίκληση των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση αποβλέπουν γενικώς στο δημόσιο συμφέρον, που είναι η χρηστή και αποτελεσματική καλλιέργεια του αθλητισμού, πλην όμως, εν όψει των ανωτέρω, το δημόσιο αυτό συμφέρον, σταθμιζόμενο με την επικαλούμενη βλάβη που θα επέλθει στο αιτούν σωματείο από την αδυναμία άσκησης του καταστατικού σκοπού του ως αθλητικού σκοπευτικού σωματείου, δεν επιβάλλει την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.