• Γεώργιος Λιανός

Αναστολή ανάκλησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίαςΔΕφΑθ Συμβ 148/2021


Ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας. Αντιπτέριση. Αίτηση αναστολής. Η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης συνεπάγεται ως προς την αιτούσα την αδυναμία να εκπληρώσει τους βασικούς καταστατικούς της σκοπούς (π.χ. διοίκηση, οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος της αντιπτέρισης, διεξαγωγή αγώνων αντιπτέρισης κ.λπ.), καθ’ όσον, εφ’ όσον ανακληθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση, δεν θα μπορεί να οργανώνει, να διαδίδει και να αναπτύσσει το άθλημα της αντιπτέρισης δια της διοργάνωσης πάσης φύσεως αγώνων και της συνεργασίας της τόσο με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς όσο και με την οικεία διεθνή αθλητική ομοσπονδία. Περαιτέρω, ναι μεν οι διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση αποβλέπουν μεν γενικώς στο δημόσιο συμφέρον, ήτοι στη χρηστή καλλιέργεια του αθλητισμού, το κατά τα ανωτέρω, όμως, γενικό δημόσιο συμφέρον, σταθμιζόμενο με την περιγραφείσα βλάβη που θα επέλθει στην ομοσπονδία από την διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων της, η άσκηση των οποίων στον αυτόν δημόσιο σκοπό κατατείνει, δεν επιβάλλει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου (σε συμβούλιο), την άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξης, λαμβανομένων ακόμα υπ’ όψιν αφ’ ενός ότι για την έκδοση της πράξης αυτής ελήφθη υπ’ όψιν Ειδική Έκθεση Ελέγχου άρθρου 52 του ν. 2725/1999, η οποία είχε συνταχθεί από τον Μάρτιο του 2016, η πάροδος δε τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος (σχεδόν πέντε έτη) αποδυναμώνει την ύπαρξη επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι να επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, και αφ’ ετέρου ότι η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, βάσει της εν λόγω έκθεσης ελέγχου, τέθηκε οριστικά στο αρχείο. Δέχεται την αίτηση αναστολής. Αναστέλλει την προσβαλλόμενη απόφαση.