• Γεώργιος Λιανός

Διορισμός μελών ΔΣ εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας από διεθνή αθλητική ομοσπονδίαΔΕφΑθ Συμβ 147/2021


Αίτηση ανάκλησης απόφασης Διοικητικού Εφετείου που λήφθηκε σε Συμβούλιο και που ανέστειλε απόφαση της ΕΦΙΠΗΔ της ΕΟΕ για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας διοικητικών παραγόντων και του ΑΣΕΑΔ για απόρριψη προσφυγής κατά της απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ της ΕΟΕ. Καράτε. Ανάκληση χορηγηθείσας αναστολής διοικητικής πράξης χορηγείται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει στην ανοιγείσα ακυρωτική δίκη, εφ' όσον προσάγονται νεότερα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής. Εν προκειμένω, οι αιτούντες προσκόμισαν νέα στοιχεία συνιστάμενα στο διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επίμαχης εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας από την οικεία διεθνή αθλητική ομοσπονδία. Το ειδικό αυτό προσωρινό όργανο διοίκησης υποκαθιστά αυτοδικαίως και αμέσως το καταστατικό όργανο της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του ν. 4431/2016, η δε θητεία του ειδικού αυτού διοικητικού οργάνου έχει παραταθεί έως τις 30.6.2021, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4778/2021. Με την άσκηση διοίκησης από άλλα όργανα, πλην του ανωτέρω ορισθέντος, δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με τη νόμιμη διοίκηση της ομοσπονδίας και διακυβεύεται η ομαλή διενέργεια των εκλογών. Υπό τα νέα αυτά πραγματικά δεδομένα, από τη διατήρηση της αναστολής πλήττεται το δημόσιο συμφέρον, εν όψει των συνεπειών που προκλήθηκαν από την αναστολή εκτέλεσης των ως άνω πράξεων στη διαδικασία διενέργειας των εκλογών της επίμαχης εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, δεδομένου ότι διαταράχθηκε η λειτουργία του, κατά τα ανωτέρω ορισθέντος, ειδικού προσωρινού οργάνου διοίκησης, προκαλώντας στους συμμετέχοντες στις επικείμενες εκλογικές διαδικασίες σύγχυση ως προς την ταυτότητα των διοικούντων και την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Κρίνει ότι συντρέχει επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενος στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας των αρχαιρεσιών της επίμαχης εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, που δικαιολογεί την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης. Δέχεται την αίτηση ανάκλησης.