• Γεώργιος Λιανός

Παράνομη ανάκληση άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητήΔΕφΑθ 868/2019


Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθρα 1-2 του ν. 3919/2011). Αναγνώριση από την Επιτροπή Ισοτιμιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της ισοτιμίας του χορηγηθέντος διπλώματος σχολής προπονητών της οικείας διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας με δίπλωμα σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού μετά από δύο και πλέον χρόνια για ανάκληση της γνωστοποίησης της ισοτιμίας του διπλώματος και απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, με την αιτιολογία ότι η σχολή που φοίτησε και έλαβε δίπλωμα προπονητή ο αιτών δεν πληρούσε τα κριτήρια που θέτει η Πολιτεία. Η προσβαλλόμενη ανάκληση είναι μη νόμιμη, ανεξάρτητα από το αν η σχολή που φοίτησε και έλαβε δίπλωμα προπονητή ο αιτών πληρούσε ή όχι τα προβλεπόμενα κριτήρια, διότι αφ' ενός ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει την ισοτιμία του διπλώματος του αιτούντος και αφ' ετέρου η ισοτιμία του διπλώματος του αιτούντος είχε αναγνωρισθεί από την Επιτροπή Ισοτιμιών, υποβλήθηκαν από αυτόν τα αιτηθέντα δικαιολογητικά, έγινε η σχετική αναγγελία και παρήλθε μετά τη λήψη της αναγγελίας αυτής η προθεσμία του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 (τρεις μήνες από τη λήψη της αναγγελίας) για έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή και ο εν γένει εύλογος χρόνος, εντός του οποίου θα ήταν δυνατή η ανάκληση της διοικητικής πράξης. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη.