• Γεώργιος Λιανός

Αρμοδιότητα ΣτΕ για προσβολή αποφάσεων της ΕΟΕ για μη συμμετοχή προσώπου στην Ολομέλειά τηςΔΕφΑθ 843/2018


Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Ολομέλεια. Απόφαση ΕΟΕ για μη συμμετοχή στην Ολομέλειά της εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας λόγω ανάκλησης της ειδικής αθλητικής της αναγνώρισης και υπαγωγής του αθλήματος που καλλιεργούσε σε άλλη αθλητική ομοσπονδία. Η ένδικη διαφορά ανάγεται στην ειδική κατηγορία των υποθέσεων που αφορούν την ανάδειξη των μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης ή των οργάνων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως είναι η ΕΟΕ, και όχι στη γενικότερη κατηγορία των υποθέσεων που αναφέρονται στην εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας. Η ως άνω κατηγορία υποθέσεων δεν μεταφέρθηκε, ενόψει και της φύσης και της σπουδαιότητάς της, στα διοικητικά εφετεία με τη διάταξη του άρθρου 47 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3900/2010, με την οποία ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου υπάγεται η εκδίκαση αιτήσεων ακύρωσης ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών, που αφορούν την εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας. Συνεπώς, η ένδικη διαφορά δεν εμπίπτει την αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, αλλά του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παραπέμπει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.