• Γεώργιος Λιανός

Απόρριψη αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης της ΕΦΙΠΗΔΔΕφΑθ 808/2022


Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ). Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΑΣΕΑΔ, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά απόφασης της ΕΦΙΠΗΔ, που επέβαλε στους αιτούντες ποινή στέρησης της φίλαθλης ιδιότητας. Η υποκείμενη σε προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ απόφαση εκδόθηκε μεν από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκει, όμως, δημόσιο σκοπό και επομένως το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την κρινόμενη αίτηση. Η ΕΦΙΠΗΔ επιλαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστωθεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με το φίλαθλο πνεύμα. Η μη τήρηση του προβλεπομένου τύπου της προηγούμενης ακρόασης κατά την διαδικασία έκδοσης της αρχικής πράξης της ΕΦΙΠΗΔ καλύπτεται, από τη στιγμή που οι αιτούντες άσκησαν την ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ και προέβαλαν τους κρίσιμους, κατ’ αυτούς, ισχυρισμούς που δεν προέβαλαν πριν την έκδοση της αρχικής πράξης. Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 2725/1999, κατά την αληθή της έννοια, δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς την Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο. Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε σε χρονικό διάστημα (20 μηνών από τις καταγγελίες) που κρίνεται από το δικαστήριο εύλογο εν όψει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης. Το ύψος της επιβληθείσας σε βάρος των αιτούντων ποινής, που εχώρησε μετά από στάθμιση όλων των εξ αντικειμένου και εξ υποκειμένου δεδομένων, δεν παρίσταται υπερβολικό ούτε βρίσκεται σε δυσαρμονία με τον σκοπό του νομοθέτη και τη βαρύτητα της διαπιστωθείσης παράβασης του φιλάθλου πνεύματος ούτε ενέχει υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής εξουσίας της διοικήσεως περί την επιμέτρηση της ποινής. Απορρίπτει την αίτηση.