• Γεώργιος Λιανός

Παράνομη διοικητική ενέργεια η μη έκδοση απόφασης επί αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητήΔΕφΑθ 743/2021


Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ταεκβοντό (European Taekwondo Union). Διοργάνωση σχολής προπονητών ταεκβοντό και απονομή διπλωμάτων προπονητών ταεκβοντό. Απόκτηση διπλώματος προπονητή ταεκβοντό από την ETU και αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του προπονητή ταεκβοντό ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η ΕΤU έχει δικαίωμα να οργανώνει την επιμόρφωση εκπαιδευτών και να εκδίδει άδεια εκπαιδευτή και προπονητή, η οποία ισχύει στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη των εθνικών ενώσεων. Oι σχολές προπονητών που διοργάνωσε η ΕΤU στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2010 και στη Χαλκιδική τον Ιανουάριο του 2011 είχαν προγράμματα ίσης χρονικής διάρκειας με τις αντίστοιχες που διοργάνωνε η ΓΓΑ, και διδάσκοντες του ίδιου επιπέδου. Σύμφωνα με τα άρθρα 2-3 του ν. 3919/2011, το επάγγελμα του προπονητή ασκείται ελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησής του, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή και, εν προκειμένω, τη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η ανωτέρω προθεσμία των τριών (3) μηνών είναι ενδεικτική, της Διοίκησης δυναμένης να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και μετά την πάροδο του τριμήνου, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή από σχολή της αλλοδαπής, για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του απαιτείται σύμπραξη δύο οργάνων, ήτοι αρχικώς της Επιτροπής Ισοτιμιών και, εν συνεχεία, της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, καθ’ όσον το τελευταίο αυτό αρμόδιο όργανο, προκειμένου να ασκήσει την απονεμόμενη από τον νόμο αρμοδιότητά του, σχετικώς με την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, εξαρτάται από την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ισοτιμιών, χωρίς εν τούτοις να δεσμεύεται απ’ αυτή, καθ’ όσον δεν πρόκειται για σύμφωνη γνώμη. Η αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το οποίο προβλέπει τις προθεσμίες και τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, δεν παρέχει στη Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού την ευχέρεια να απέχει από την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, επικαλούμενη την για οποιονδήποτε λόγο καθυστέρηση λήψης απόφασης από την Επιτροπή Ισοτιμιών. Αντιθέτως, επιβάλλει την εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος διεκπεραίωση των αιτημάτων που σχετίζονται με την αποδοχή ή όχι των αναγγελιών έναρξης του επαγγέλματος του προπονητή και, κατ’ ακολουθία, η για μεγάλο χρονικό διάστημα (πέραν του ευλόγου) μη έκδοση απόφασης, συνιστά παράνομη διοικητική ενέργεια.