• Γεώργιος Λιανός

Απαίτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακαΔΕφΑθ 724/2016


Εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999 και την αιτιολογική έκθεση του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα και τη συνακόλουθη παροχή ευεργετημάτων είναι η προηγηθείσα χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο αθλητικό σωματείο, στο οποίο ανήκει αθλητής. Τυχόν καθυστερημένη χορήγηση της αναγνώρισης αυτής μετά την επίτευξη της διάκρισης δεν αποκλείει την εγγραφή, ιδίως αν αυτή δεν οφείλεται σε ανυπαρξία αθλητικής δραστηριότητας του σωματείου και αν η αθλητική ομοσπονδία με την έγκριση της συμμετοχής του σωματείου στους αγώνες δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον αθλητή ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.