• Γεώργιος Λιανός

Ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας λόγω μείωσης αριθμού σωματείωνΔΕφΑθ 690/2018


Αθλητική ομοσπονδία. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική ομοσπονδία ανακαλείται υποχρεωτικά, κατά δέσμια αρμοδιότητα, σε περίπτωση που ο αριθμός των σωματείων-μελών της που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα ή κλάδο άθλησης και διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση, περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω. Η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην περίπτωση αυτή δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Δεν είναι επιτρεπτή η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας για το λόγο ότι ο αριθμός των σωματείων- μελών της με ειδική αθλητική αναγνώριση έχει περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω, πριν ανακληθούν οι επί μέρους πράξεις ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των λοιπών μελών της και περιορισθεί ο αριθμός των σωματείων-μελών της που καλλιεργούν το ίδιο (και όχι τυχόν άλλο) άθλημα ή κλάδο άθλησης και διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση, σε δεκαπέντε (15) και κάτω. Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης.