• Γεώργιος Λιανός

Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων λόγω τέλεσης σοβαρών επεισοδίωνΔΕφΑθ 564/2016


Επιβολή προστίμου και λήψη μέτρων προληπτικού χαρακτήρα (απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων) από τον αρμόδιο Υπουργό λόγω τέλεσης σοβαρών επεισοδίων κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων. Αυτοτέλεια της διαδικασίας σε σχέση με την αντίστοιχη των αθλητικών ομοσπονδιών, των οποίων οι ποινές δεν μπορούν να θεωρηθούν κατηγορίες ποινικής φύσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem. Το επιβληθέν σε βάρος της ΠΑΕ πρόστιμο είναι εύλογο και προσήκον.