• Γεώργιος Λιανός

Απαίτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για εγγραφή διακριθέντος αθλητή στον ειδικό πίνακαΔΕφΑθ 492/2017


Εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Από τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999 και την αιτιολογική έκθεση του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα και τη συνακόλουθη παροχή ευεργετημάτων είναι η προηγηθείσα χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο αθλητικό σωματείο, στο οποίο ανήκει αθλητής. Μη παραβίαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου από το γεγονός ότι η οικεία αθλητική ομοσπονδία επέτρεψε τη συμμετοχή του αθλητή στους αγώνες, μολονότι το σωματείο του δεν είχε λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση. Αντίθετη μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία στις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 για την εγγραφή στον ειδικό πίνακα και τη συνακόλουθη παροχή ευεργετημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδική αθλητική αναγνώριση στο σωματείο, στο οποίο ανήκει ο αθλητής, και επιπλέον ο σκοπός της διάταξης αυτής για παροχή ευεργετημάτων συνίσταται στην επιβράβευση του διακριθέντος αθλητή, ο οποίος ευλόγως πίστευε ότι νομίμως συμμετείχε στην αθλητική διοργάνωση και ότι τυχόν νίκη του δεν θα μπορούσε να αποβεί άσκοπη εκ των υστέρων και πάντως για γεγονός άσχετο με τις επιδόσεις του και εκτός της σφαίρας ευθύνης του.