• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη του Δημοσίου για τραυματισμό φιλάθλου κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα



ΔΕφΑθ 2811/2018


Αθλητική αστική ευθύνη. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Τραυματισμός φιλάθλου κατά τη διάρκεια αθλητικού αγώνα από τη ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων από φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας. Τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, αστική ευθύνη του Δημοσίου στοιχειοθετείται και όταν το Δημόσιο, διά των αρμοδίων οργάνων του, παραλείπει τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης. Από τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, του άρθρου 8 του ν. 2800/2000 και των άρθρων 41Δ και 41Ε του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών οργάνων, κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας τους, όσον αφορά στη διατήρηση της ευταξίας κατά τη διάρκεια του αγώνα και στη σωματική έρευνα των εισερχομένων φιλάθλων, στοιχειοθετεί παράνομη πράξη, η οποία τελεί εν προκειμένω σε αιτιώδη σύνδεσμο με το ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή τον τραυματισμό φιλάθλου, και συνεπώς θεμελιώνεται αποκλειστική ευθύνη του Δημοσίου να αποκαταστήσει τη ζημία του φιλάθλου (άρθρα 105 ΕισΝΑΚ και 914 και 929 ΑΚ), π.χ. νοσήλια, αμοιβή οικιακής βοηθού, παροχή βελτιωμένης διατροφής κ.λπ., να αποκαταστήσει τη μελλοντική, μη δυνάμενη να προσδιορισθεί επακριβώς, περιουσιακή ζημία του λόγω αναπηρίας (άρθρο 931 ΑΚ) και να καταβάλει σε αυτόν χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη (άρθρο 932 ΑΚ). Δέχεται εν μέρει την έφεση.