• Γεώργιος Λιανός

Αναρμοδιότητα ΕΕΑ να εκδώσει διοικητική πράξη για παραβίαση περιοριστικού όρου ανακριτικής διάταξηςΔΕφΑθ 278/2017


Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αρμοδιότητες. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περιλαμβάνονται η έκδοση του πιστοποιητικού (άδειας) συμμετοχής ΠΑΕ στο πρωτάθλημα και η ανάκληση αυτού στα πλαίσια ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του αθλητικού νόμου 2725/1999 σχετικά με τον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά όχι και όχι στα πλαίσια ελέγχου της συμμόρφωσης με ανακριτική διάταξη που λαμβάνεται στα πλαίσια εφαρμογής της ποινικής νομοθεσίας και ελέγχεται από όργανα της ποινικής δικαιοσύνης. Αναρμοδιότητα της της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να εκδώσει διοικητική πράξη για παραβίαση περιοριστικού όρου ανακριτικής διάταξης.