• Γεώργιος Λιανός

Παράνομη ανάκληση σιωπηρής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητήΔΕφΑθ 113/2019


Ανάκληση σιωπηρής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος στην αρμόδια διοικητική αρχή, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η δε άπρακτη πάροδος της τασσόμενης στο νόμο ειδικής προθεσμίας των τριών μηνών από της υποβολής της αναγγελίας συνιστά σιωπηρή αποδοχή του υποβληθέντος αιτήματος για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 και άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 2725/1999). Σε περίπτωση που η σιωπηρή άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή εκδοθεί κατόπιν προηγούμενης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ισοτιμιών (άρθρα 31 παρ. 3 και 135 παρ. 22 του ν. 2725/1999), όπως όταν πρόκειται για πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, για τη νομιμότητα της ανάκλησης της σιωπηρής αυτής άδειας απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών (άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 2690/1999). Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει την απόφαση ανάκλησης.