• Γεώργιος Λιανός

Μη απαλλαγή από ΦΠΑ υπηρεσιών διατροφικής παρακολούθησης σε αθλητικές εγκαταστάσειςΔΕΕ απόφαση της 4.3.2021, C-581/19, Frenetikexito


Οδηγία 2006/112/ΕΚ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Φορολόγηση αθλητικών υπηρεσιών. Αθλητική εταιρεία με αντικείμενο διαχείριση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, δραστηριότητες σχετικές με τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής ευεξίας και δραστηριότητες για την προαγωγή και βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, όπως διατροφική παρακολούθηση και παροχή διατροφικών συμβουλών ή αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης. Οι διατάξεις του άρθρου 132 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ περί απαλλαγής από το ΦΠΑ πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Οι υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ αφορούν υπηρεσίες που εξυπηρετούν θεραπευτικό σκοπό, δηλαδή σκοπό τη διάγνωση, την περίθαλψη και, στο μέτρο του δυνατού, την ίαση ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας. Οι υπηρεσίες διατροφικής παρακολούθησης σε αθλητικές εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούν θεραπευτικό σκοπό, παρά μόνο υγειονομικό σκοπό (π.χ. πρόληψη ορισμένων ασθενειών όπως η παχυσαρκία ή την ελάττωση καρδιαγγειακών παθήσεων), και επομένως δεν υπάγονται στο καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ έχει την έννοια ότι, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης από το αιτούν δικαστήριο, υπηρεσία διατροφικής παρακολούθησης η οποία παρέχεται από πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο επαγγελματία σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων και, ενδεχομένως, στο πλαίσιο προγραμμάτων που περιλαμβάνουν και υπηρεσίες σχετικές με τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και της σωματικής ευεξίας συνιστά αυτοτελή και ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών και δεν μπορεί να εμπίπτει στην απαλλαγή του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο γ΄ της Οδηγίας αυτής.