• Γεώργιος Λιανός

Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς αθλητικών ομάδων ως απαγορευμένη κρατική ενίσχυσηΔΕΕ απόφαση της 4.3.2021, C-362/19 P, Επιτροπή κατά Fútbol Club Barcelona


Ισπανική επαγγελματική ένωση ποδοσφαίρου. Νόμος του 1990, ο οποίος υποχρέωνε όλες τις ισπανικές επαγγελματικές αθλητικές ομάδας να μετατραπούν σε ανώνυμες αθλητικές εταιρείες, με την εξαίρεση των επαγγελματικών αθλητικών ομάδων που ήταν κερδοφόρες κατά τις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν από τη θέσπιση του νόμου και ο οποίος επομένως καθιέρωνε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τη Barcelona και 3 ακόμα ομάδες. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η συγκεκριμένη εθνική ρύθμιση παρείχε φορολογικό πλεονέκτημα όσον αφορά τον φόρο επί των εταιρειών στις 4 ομάδες και επομένως καθιέρωνε απαγορευμένη κρατική ενίσχυση που απειλούσε να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και ήταν αντίθετη με το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή δεν είχε αποδείξει επαρκώς κατά νόμον την ύπαρξη οικονομικού πλεονεκτήματος παρεχόμενου στους δικαιούχους του επίμαχου μέτρου. Αίτηση αναίρεσης. Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, η οποία πλήττει τα συμπεράσματα που συνήγαγε συναφώς ως προς το εύρος των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει η Επιτροπή όσον αφορά την απόδειξη της υπάρξεως πλεονεκτήματος. Το επίμαχο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων εδύνατο να ευνοήσει τις ομάδες που λειτουργούσαν ως οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε σχέση με τις ομάδες που λειτουργούσαν ως αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, παρέχοντάς τους, επομένως, πλεονέκτημα δυνάμενο να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Δέχεται την αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση.