• Γεώργιος Λιανός

Προσδιορισμός κρίσιμου χρόνου για υπολογισμό φόρου παροχής υπηρεσιών αθλητικού διαμεσολαβητήΔΕΕ απόφαση της 29.11.2018, C-548/17, Βaumgarten sports & more


Οδηγία 2006/112/ΕΚ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Φορολόγηση υπηρεσιών αθλητικού διαμεσολαβητή για παίκτες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πληρωμή σε δόσεις και υπό αίρεση. Κρίσιμος χρόνος. Το άρθρο 63 της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 64 παρ. 1 της Oδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρου που αφορά παροχή από αθλητικό πράκτορα υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την τοποθέτηση παικτών επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε ποδοσφαιρικό σύλλογο, η οποία αποτελεί αντικείμενο πληρωμών εξαρτώμενων από αίρεση και καταβαλλόμενων σε δόσεις επί σειρά ετών μετά την εν λόγω τοποθέτηση, επέρχονται όχι κατά την ημερομηνία τοποθέτησης παικτών στον ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά κατά τη λήξη των χρονικών περιόδων στις οποίες αναφέρονται οι πληρωμές από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο.