• Γεώργιος Λιανός

Συμβατότητα εθνικών διατάξεων για το αθλητικό στοίχημα με το ενωσιακό δίκαιοΔΕΕ απόφαση της 19.12.2018, C-375/17, Stanley International Betting και Stanleybet Malta


Άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Αθλητικό στοίχημα. Τυχερά παιχνίδια. Τα άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν εθνική ρύθμιση, η οποία: 1. προβλέπει την παραχώρηση της διαχείρισης της υπηρεσίας του αυτοματοποιημένου παιχνιδιού λόττο και των λοιπών παιχνιδιών προκαθορισμένης απόδοσης σε μοναδικό παραχωρησιούχο, εφ' όσον το εθνικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι η επίμαχη εθνική ρύθμιση επιδιώκει πράγματι κατά τρόπο συνεπή και συστηματικό θεμιτούς σκοπούς που επικαλείται το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, 2. προβλέπει για την παραχώρηση αυτή υψηλή τιμή βάσης του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η τιμή αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία και δικαιολογείται αντικειμενικά, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει και 3. προβλέπει την έκπτωση του παραχωρησιούχου από τη διαχείριση της υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση παράβασης για την οποία η υπόθεση έχει παραπεμφθεί σε δικαστήριο και η οποία, λόγω της φύσης, της σοβαρότητας, του τρόπου διάπραξής της και της σχέσης της με το αντικείμενο της δραστηριότητας που έχει παραχωρηθεί, αποκλείει κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής την αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό και την ηθική καταλληλότητα του παραχωρησιούχου, ή εάν ο παραχωρησιούχος παραβιάζει τη νομοθεσία περί καταστολής των παράνομων, αθέμιτων και λαθραίων παιχνιδιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρήτρες αυτές είναι δικαιολογημένες, ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και σύμφωνες με την αρχή της διαφάνειας, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει υπό το πρίσμα των στοιχείων που περιέχει η παρούσα απόφαση.