• Γεώργιος Λιανός

Όμοια οικονομική επιβράβευση διακριθέντων αθλητών Εθνικών Ομάδων υπηκόων κράτους-μέλους της ΕΕ


ΔΕΕ απόφαση της 18.12.2019, C-447/18, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava


Εθνικές Ομάδες. Συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές σε διακριθέντες αθλητές Εθνικών Ομάδων. Οι επίμαχες παροχές και προς αλλοδαπούς αθλητές Εθνικών Ομάδων συμβάλλουν στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία του κράτους-μέλους υποδοχής, στο πλαίσιο της μεγάλης κοινωνικής σημασίας του αθλητισμού, η οποία αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 165 ΣΛΕΕ. Το άρθρο 3 παρ. 1 στ. δʹ του Κανονισμού 883/2004/ΕΚ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας έχει την έννοια ότι συμπληρωματική παροχή που καταβάλλεται σε ορισμένους αθλητές υψηλού επιπέδου οι οποίοι έχουν εκπροσωπήσει ένα κράτος μέλος ή τα προκάτοχα αυτού κράτη στο πλαίσιο διεθνών αθλητικών διοργανώσεων δεν εμπίπτει στην έννοια της "παροχής γήρατος", κατά τη διάταξη αυτή, και, ως εκ τούτου, εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αυτού. Το άρθρο 7 παρ. 2 του Κανονισμού 492/2011/ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους μέλους, η οποία εξαρτά τη χορήγηση συμπληρωματικής παροχής που έχει θεσπισθεί υπέρ ορισμένων αθλητών υψηλού επιπέδου, οι οποίοι έχουν εκπροσωπήσει το εν λόγω κράτος μέλος ή τα προκάτοχα αυτού κράτη στο πλαίσιο διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, από την προϋπόθεση ιδίως ότι ο αιτών έχει την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους μέλους.