• Γεώργιος Λιανός

Κατ' αρχήν αντίθετος με το ενωσιακό δίκαιο ο αποκλεισμός αλλοδαπών αθλητών από εθνικά πρωταθλήματαΔΕΕ απόφαση της 13.6.2019, C-22/18, TopFit και Biffi


Αθλητικές ομοσπονδίες. Συμμετοχή αλλοδαπών ερασιτεχνών αθλητών σε εθνικά πρωταθλήματα. Τα άρθρα 18, 21, 49 και 165 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αθλητική ομοσπονδία κράτους μέλους εισάγει παράνομες διακρίσεις σε βάρος των ερασιτεχνών αθλητών που δεν είναι υπήκοοι του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν, σε περίπτωση που απαγορεύει τη συμμετοχή τους στα εθνικά πρωταθλήματα ή τους παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτά μόνον ως «άνευ» ή «εκτός συναγωνισμού», χωρίς δυνατότητα συμμετοχής στους τελικούς των αγωνισμάτων, στην απονομή εθνικών τίτλων και στην κατάταξη, εκτός εάν η κανονιστική αυτή ρύθμιση δικαιολογείται από λόγους αντικειμενικούς και ανάλογους προς τον θεμιτώς επιδιωκόμενο σκοπό, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.