• Γεώργιος Λιανός

Κριτήρια υπαγωγής αθλητικών ομοσπονδιών στους φορείς Γενικής ΚυβέρνησηςΔΕΕ απόφαση της 11.9.2019, C-612/17 και C-613/17, Federazione Italiana Golf και Federazione Italiana Sport Equestri


Αθλητικές ομοσπονδίες. Φορείς γενικής κυβέρνησης. Για την υπαγωγή των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών στους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την έννοια του Κανονισμού 549/2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΛ), απαιτείται να εξακριβωθεί από το εθνικό δικαστήριο ότι η επιχορήγησή τους από φορείς γενικής κυβέρνησης (π.χ. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εθνική ολυμπιακή επιτροπή) οδηγεί κατά τρόπο διαρκή και μόνιμο, στην πραγματική και ουσιαστική επιρροή στον καθορισμό και την υλοποίηση των σκοπών, των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών πτυχών τους καθώς και των στρατηγικών προσανατολισμών και των κατευθυντήριων οδηγιών που πρόκειται να ακολουθήσουν κατά την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Ακόμη και οι συνδρομές μελών αθλητικών ομοσπονδιών ενδέχεται να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για υποχρεωτικές εισφορές, οι οποίες εισπράττονται για την εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος υπέρ των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, εκτός αν οι ομοσπονδίες αυτές διατηρούν την οργανωτική και δημοσιονομική διαχείριση των συνδρομών, πράγμα που εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει.