• Γεώργιος Λιανός

Υπαγωγή του παίκτη πόκερ στην έννοια του καταναλωτήΔΕΕ απόφαση της 10.12.2020, C‑774/19, Personal Exchange International


Πόκερ. Κανονισμός 44/2001/ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών. Έννοια του όρου «καταναλωτής». Σύμβαση συμμετοχής σε παιχνίδι πόκερ, η οποία συνάπτεται μέσω διαδικτύου μεταξύ ενός φυσικού προσώπου και ενός διοργανωτή τυχηρών παιγνίων. Το άρθρο 15 παρ. 1 του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ έχει την έννοια ότι φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία του σε κράτος μέλος και το οποίο, αφ' ενός, συνήψε με εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος σύμβαση συμμετοχής σε παιχνίδι πόκερ μέσω διαδικτύου, η οποία περιέχει γενικούς όρους τους οποίους έχει καθορίσει η εν λόγω εταιρεία και, αφ' ετέρου, δεν έχει δηλώσει επισήμως τη δραστηριότητα αυτή, ούτε την προσφέρει σε τρίτους ως υπηρεσία έναντι πληρωμής, δεν χάνει την ιδιότητα του «καταναλωτή», κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, ακόμη και αν αφιερώνει πολλές ώρες ημερησίως στο παιχνίδι αυτό, διαθέτει ευρύτατες γνώσεις και κερδίζει σημαντικά ποσά.