• Γεώργιος Λιανός

Έλλειψη άμεσης εφαρμογής των κανονισμών των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών στην εθνική έννομη τάξηCE απόφαση της 2.2.2006, 289701


Conseil d’État. Αντινομία εθνικού δικαίου και κανονισμών διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας. Απόφαση εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας σύμφωνη με το εθνικό δίκαιο και αντίθετη με τις διατάξεις των κανονισμών της διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας. Ελλείψει άμεσης εφαρμογής των κανονισμών των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών στην εθνική έννομη τάξη (absence d'effet direct dans l'ordre juridique interne de la réglementation édictée par une fédération sportive internationale), δεν μπορεί να τεθεί θέμα ακυρότητας της απόφασης της εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις των διεθνών κανονισμών. Απορρίπτει την αίτηση.