• Γεώργιος Λιανός

Κατίσχυση των κανόνων της κρατικής έννομης τάξης έναντι των κανόνων της αθλητικής έννομης τάξης


CE απόφαση της 23.6.1989, 101894


Conseil d’État. Αντινομία εθνικού δικαίου και κανονισμών διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας. Διατάξεις κανονισμών εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας σύμφωνες με τις διατάξεις των κανονισμών της διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας και αντίθετες με το εθνικό δίκαιο. Η συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς δεν είναι ικανή να προσδώσει νομική βάση (n'est pas de nature à donner une base légale) σε διατάξεις που παραγνωρίζουν τις νομοθετικές επιταγές (méconnaissent les prescriptions législatives). Δέχεται την αίτηση.