• Γεώργιος Λιανός

Νομιμότητα διακοπής πρωταθλήματος λόγω κορωνοϊού παρά τις αντίθετες οδηγίες της διεθνούς ομοσπονδίαςCE απόφαση της 23.10.2020, 440810


Conseil d’État. Κορωνοϊός. Οδηγίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) τον Απρίλιο του 2020 προς τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου και τις εθνικές επαγγελματικές ενώσεις ποδοσφαίρου για ολοκλήρωση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 3.8.2020. Αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης εθνικής επαγγελματικής ένωσης ποδοσφαίρου τον Απρίλιο του 2020 για διακοπή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, εξαγωγή των αποτελεσμάτων με βάση τη βαθμολογία που ίσχυε κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, απονομή της ιδιότητας του πρωταθλητή με βάση τη βαθμολογία αυτή και μη διεξαγωγή play-off. Εν όψει της έλλειψης εννόμου αποτελέσματος των κανονιστικών πράξεων των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών στο εθνικό δίκαιο (absence d'effet juridique en droit interne de la réglementation des fédérations sportives internationales), τυχόν παραβίαση των επίμαχων οδηγιών της FIFA και της UEFA εκ μέρους της εθνικής επαγγελματικής ένωσης ποδοσφαίρου δεν δύναται να στοιχειοθετήσει λόγο ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Εν όψει της έλλειψης προϋφιστάμενων εθνικών κανονισμών της εθνικής επαγγελματικής ένωσης που να προβλέπουν πως αντιμετωπίζονται αγωνιστικά απρόβλεπτες καταστάσεις (circonstances imprévues), αυτή δύναται να προβεί, στο πλαίσιο των κανονιστικών της αρμοδιοτήτων, σε ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων κατά τροποποίηση των διατάξεων των κανονισμών. Η ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι επηρεάζει μια οριστικώς διαμορφωθείσα έννομη κατάσταση και συνεπώς δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα (ne saurait être regardée comme affectant une situation juridique définitivement constituée et ne revêt donc pas un caractère rétroactif). Απορρίπτει την αίτηση ακύρωσης.