• Γεώργιος Λιανός

Δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα αθλητικής ομοσπονδίαςCE απόφαση της 13.4.2021, 435595


Conseil d’État. Δικαίωμα πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα αθλητικής ομοσπονδίας. Διάκριση μεταξύ διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων. Άρνηση χορήγησης εγγράφων αθλητικής ομοσπονδίας, μεταξύ των οποίων τραπεζικές καταστάσεις για συναλλαγές του Προέδρου και του τεχνικού διευθυντή για διάστημα 6 ετών, λογιστικά έγγραφα για αυτές τις συναλλαγές, αιτήσεις αποζημίωση εξόδων του Προέδρου της ομοσπονδίας για έξοδά του την περίοδο αυτή, εκθέσεις της οικονομικής επιτροπής της ομοσπονδίας για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της ομοσπονδία για δάνεια σχετικά με διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο εθνικό κέντρο εκπαίδευσης. Η αθλητική ομοσπονδία που έχει λάβει κρατική αθλητική αναγνώριση για την οργάνωση του αθλήματός της σε όλο το κράτος, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένο με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας (organisme de droit privé chargé d’une mission de service public). Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την οποία ακυρώθηκε η άρνηση χορήγησης εγγράφων της επίμαχης αθλητικής ομοσπονδίας, είναι νομικώς εσφαλμένη, καθώς δεν εξετάστηκε με αυτήν εάν υπάρχει επαρκώς άμεσος σύνδεσμος (lien suffisamment direct) μεταξύ των αιτούμενων εγγράφων και της άσκησης δημόσιας υπηρεσίας εκ μέρους της αθλητικής ομοσπονδίας, δεδομένου ότι αυτή είναι επιφορτισμένη και με την άσκηση ιδιωτικών δραστηριοτήτων (exerce aussi des activités privées). Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.