• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη αθλητικής ομοσπονδίας λόγω αδειοδότησης ακατάλληλης αθλητικής εγκατάστασηςCAA Lyon απόφαση της 4.5.2021, 19LY01113


Διοικητικό Εφετείο Λυών (Cour Administrative d'Appel de Lyon). Ποδηλασία BMX. Πτώση αθλητή σε αγώνα ποδηλασίας που τον άφησε τετραπληγικό. Αστική ευθύνη της οικείας εθνικής ομοσπονδίας ποδηλασίας, η οποία χορήγησε άδεια για τη λειτουργία ακατάλληλης αθλητικής εγκατάστασης (πίστας) ποδηλασίας BMX, που δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των κανονισμών ποδηλασίας. Ο επιτετραμμένος εκπρόσωπος της οικείας εθνικής αθλητικής ομοσπονδίας προέβη σε μόλις ένα σύντομο επιτόπιο έλεγχο της αθλητικής εγκατάστασης (πίστας) και εισηγήθηκε την έκδοση άδειας για τη λειτουργία της, μολονότι σημείωσε ορισμένες μη συμμορφώσεις με τους κανονισμούς, π.χ. ότι η εγκατάσταση (πίστα) δεν ήταν αρκούντως συμπαγής, ζήτησε να γίνουν προσαρμογές και διορθώσεις που δεν έλεγξε αν πράγματι έγιναν και δεν πραγματοποίησε οποιαδήποτε αγωνιστική δοκιμή με ποδηλάτη αντίστοιχου αγωνιστικού επιπέδου με το θύμα. Μάλιστα, και ο αλυτάρχης του επίμαχου αγώνα ποδηλασίας, που διορίσθηκε από την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, δεν απέτρεψε τη διεξαγωγή του επίμαχου αγώνα, μολονότι είχαν δημιουργηθεί και επιπρόσθετα επικίνδυνα σημεία λόγω πρόσφατων βροχοπτώσεων, ούτε προέβη σε οποιαδήποτε σήμανση των επίμαχων επικίνδυνων σημείων. Η εναγόμενη εθνική αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία του αθλητή, π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κ.λπ., και να καταβάλει σε αυτόν και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Απορρίπτει την έφεση.