• Γεώργιος Λιανός

Ακύρωση συγκεκαλυμμένης πειθαρχικής τιμωρίας αθλητή να μη συμπεριληφθεί στην Εθνική ΟμάδαCAA Paris απόφαση της 25.9.2018, 17PA00416


Διοικητικό Εφετείο Παρισιού (Cour Administrative d'Appel de Paris). Αστική ευθύνη αθλητικής ομοσπονδίας για μη συμπερίληψη αθλητή στην Εθνική Ομάδα. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για μη συμπερίληψη αθλητή στην Εθνική Ομάδα, ώστε να διατηρηθεί η ηρεμία της ομάδας, που είχε επηρεαστεί από την αδυναμία συμμόρφωσης του αθλητή στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας και από τους προβοκατόρικους σχολιασμούς του κατά του τεχνικού διευθυντή. Η απόφαση αυτή συνιστά συγκεκαλυμμένη πειθαρχική τιμωρία του αθλητή (sanction disciplinaire déguisée), καθώς συνέχεται με προσωπική συμπεριφορά του και όχι με τις αθλητικές του επιδόσεις, και επομένως για τη νομιμότητά της έπρεπε να τηρηθούν οι γενικές αρχές του πειθαρχικού δικαίου, όπως π.χ. η αρχή της προηγούμενης ακρόασης και η αρχή της απόδειξης από την πειθαρχικώς κατηγορούσα αρχή. Η απόφαση αυτή δεν πλήττει την τιμή και την υπόληψη του αθλητή, αλλά του αποστερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες, το οποίο ασκούσε ο αθλητής για πολλά χρόνια, εν όψει των αθλητικών του επιδόσεων, και επομένως η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταβάλει στον αθλητή χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, η οποία περιλαμβάνει και την επίμαχη αθλητική βλάβη (préjudice sportif). Δέχεται την έφεση. Υποχρεώνει την αθλητική ομοσπονδία να καταβάλει στον αθλητή το ποσό των 2.000 ευρώ.