• Γεώργιος Λιανός

Απαλλαγή από ΦΠΑ υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεωνCAA Nantes απόφαση της 26.9.2019, 17NT01885


Διοικητικό Εφετείο Ναντ (Cour Administrative d'Appel de Nantes). Αθλητικό σωματείο. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Παροχή σε αθλητές του υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικού εξοπλισμού. Οι διατάξεις του εθνικού δικαίου για την εξαίρεση παροχής υπηρεσιών από καθεστώς ΦΠΑ πρέπει να ερμηνεύονται υπό το φως της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι εξαιρούνται από το ΦΠΑ οι υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή και προσφέρονται από οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή. Τα έσοδα αθλητικού σωματείου από παροχή σε αθλητές του υπηρεσιών εκμάθησης αθλήματος και δικαιώματος χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικού εξοπλισμού αποτελούν έσοδα που συνδέονται στενά με τον αθλητισμό και επομένως απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Αντίθετα, δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ τυχόν άλλες υπηρεσίες αθλητικού σωματείου που δεν συνδέονται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, π.χ. υπηρεσίες εστίασης ή διαφήμισης.