• Γεώργιος Λιανός

Ακύρωση απόφασης πειθαρχικής τιμωρίας λόγω παραβίασης των αρχών της δημοσιότητας και της αμεροληψίαςCA Pau απόφαση της 7.1.2021, 19-02272


Εφετείο Πω (Cour d'Appel de Pau). Έφεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου, με την οποία κρίθηκαν άκυρες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου περί πειθαρχικής τιμωρίας μελών του λόγω αποστολής επιστολών με αναληθείς αναφορές για κακή λειτουργία του σωματείου και των οργάνων διοίκησής του. Ορθώς το Πρωτοδικείο έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι άκυρες, λόγω παραβίασης της αρχής της δημοσιότητας της δίκης (publicité), καθώς εν προκειμένω απαγορεύτηκε παρανόμως η είσοδος στην αίθουσα και άλλων προσώπων, πέραν των πειθαρχικώς ελεγχομένων προσώπων και των δικηγόρων τους, χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος προστασίας της ιδιωτικής ζωής των συμμετεχόντων στην πειθαρχική διαδικασία. Επίσης, ορθώς το Πρωτοδικείο έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι άκυρες, λόγω παραβίασης της αρχής της αμεροληψίας (impartialité), καθώς εν προκειμένω συμμετείχε παρανόμως στην πειθαρχική διαδικασία και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, μολονότι βρισκόταν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (conflit d'intérêts) και ειδικότερα είχε άμεσο (ή έστω έμμεσο) συμφέρον (intérêt direct ou indirect) από την έκβαση της υπόθεσης, καθώς οι επίμαχες αναφορές για κακή λειτουργία του σωματείου και των οργάνων διοίκησής του, που αποτελούσαν το αντικείμενο της πειθαρχικής υπόθεσης, αφορούσαν και αυτόν. Απορρίπτει την έφεση.