• Γεώργιος Λιανός

Άκυρη καταγγελία σύμβασης μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή ράγκμπυ λόγω υπερβολικού βάρουςCA Agen απόφαση της 27.7.2021, 20-00842


Εφετείο Αζέν (Cour d'Αppel d'Agen). Καταγγελία σύμβασης μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή ράγκμπυ λόγω υπερβολικού βάρους (surpoids). Σπουδαίος λόγος. Η λύση της σύμβασης μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή αποκλειστικώς και μόνο λόγω υπερβολικού βάρους συνιστά προφανή διάκριση με βάση τη διάπλαση και το σωματότυπο (discrimination fondée sur le physique). Το σωματείο δεν επικαλέστηκε και δεν απέδειξε ούτε την θέσπιση οδηγιών προς τους αθλητές του για συγκεκριμένο ανώτατο σωματικό βάρος ούτε την υπόδειξη προς αυτούς συγκεκριμένων διατροφικών επιλογών που να παραβιάστηκαν από τον αθλητή ούτε την εν γένει μη συμμόρφωση του αθλητή με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τη μειωμένη απόδοσή του σε προπονήσεις και αγώνες. Η καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του σωματείου έγινε χωρίς σπουδαίο λόγο και είναι άκυρη και επομένως η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και το σωματείο, αρνούμενο να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του αθλητή, οφείλει μισθούς υπερημερίας. Απορρίπτει την έφεση.