• Γεώργιος Λιανός

Έλεγχος νομιμότητας κανονισμών αθλητικών ομοσπονδιών από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό ΥπουργόΑΣΕΑΔ 90/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας σε αθλητή. Οι κανονισμοί, που ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας, ως θεσπιζόμενοι από όργανο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Οι πράξεις του αρμόδιου Υπουργού, με τις οποίες ασκείται έλεγχος νομιμότητος των ανωτέρω κανονισμών, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 27 του ν. 2725/1999, ανήκουν επίσης στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου, διότι οι πράξεις αυτές δεν ενέχουν άσκηση δημοσίας εξουσίας, ούτε, άλλωστε, αποτελούν, κατά την υπ’ αυτών διατυπουμένη διαπίστωση της νομιμότητος, όρο απαραίτητο για την ισχύ των προαναφερθέντων κανονισμών. Η επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας πρέπει να τελεί σε αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος. Η επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας κατ’ εφαρμογή διατάξεων κανονισμού αθλητικής ομοσπονδίας που δεν έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Υπουργό είναι νόμιμη, αλλά η επιβληθείσα τιμωρία δεν τελεί σε αναλογία με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος. Μεταρρυθμίζει την προσβαλλόμενη απόφαση.