• Γεώργιος Λιανός

Μη νόμιμη η αίτηση μεταγραφής που κατατίθεται εκπρόθεσμαΑΣΕΑΔ 85/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης οργάνου αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση μεταγραφής. Παραδεκτή άσκηση πρόσθετης παρέμβασης προφορικά, κατά τη συζήτηση της προσφυγής. Η αίτηση μεταγραφής είναι απορριπτέα σε περίπτωση που κατατίθεται ενώπιον των αρμοδίων οργάνων εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων μεταγραφής, ανεξάρτητα από το αν, κατά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, υπάρχουν σπουδαίοι λόγοι για τη μεταγραφή συνιστάμενοι στο γεγονός ότι έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις του με το σωματείο, στο οποίο ανήκει, και καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της παραμονής του σε αυτό. Απορρίπτει την προσφυγή.