• Γεώργιος Λιανός

Μεταγραφή αθλητή για σπουδαίο λόγο, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από σωματείο του εξωτερικούΑΣΕΑΔ 82/2018


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Μεταγραφή αθλητή για σπουδαίο λόγο, χωρίς συγκατάθεση του σωματείου, στο οποίο ανήκει. Η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 10 του ν. 2725/1999 («αθλητής ερασιτεχνικού σωματείου που μεταγράφεται σε ομάδα του εξωτερικού χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του, εφ’ όσον επιστρέφει στην Ελλάδα, εντάσσεται αυτοδίκαια στην δύναμη του αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του») δεν εφαρμόζεται, ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 16 παρ. 9 του Συντάγματος, όταν συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν αδύνατη την αρμονική συνεργασία μεταξύ του αθλητή και του αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκε πριν από τη μεταγραφή του σε ομάδα του εξωτερικού, οπότε υφίσταται σπουδαίος λόγος μεταγραφής του αθλητή σε νέο αθλητικό σωματείο. Δέχεται την προσφυγή. Εγκρίνει τη μεταγραφή.