• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης οργάνου αθλητικής ομοσπονδίας που χρήζει επικύρωσηςΑΣΕΑΔ 73/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απαράδεκτη η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, αν ασκείται κατά απόφασης επιτροπής αθλητικής ομοσπονδίας που χρήζει επικύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας (άρθρο 124 περ. β΄ ν. 2725/1999). Απαράδεκτη η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, αν ασκείται μετά την πάροδο της οκταήμερης προθεσμίας από τότε που αποδεδειγμένα ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 126 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 2725/1999). Οι αθλητικές ομοσπονδίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ασκούν διοικητική εξουσία ως διοικητικές αρχές.